Bảng giá Chung cư Goldsilk Complex | Thanhchungcu.comSiêu thị dự án Bất Động Sản
BẢNG GIÁ DỰ ÁN GOLDSILK COMPLEX  
Áp dụng từ ngày 7/9/2016      
           
    GÓI HOÀN THIỆN CƠ BẢN   CHIẾT KHẤU KHUYẾN MẠI/QUÀ TẶNG
Mã căn hộ Diện tích tim tường (m2)  Giá theo diện tích tim tường (đã gồm VAT) (VNĐ/ m2)  Giá theo căn (đã gồm VAT)
(VNĐ/ m2)
 Số Phòng ngủ  Trừ tiền theo CS “Làm chủ nhà sang, vi vu xế chảnh”
J.0602       127.10                22,596,697           2,872,040,237 3                                                         100,000,000
J.0603       127.10                22,597,091           2,872,090,320 3                                                         100,000,000
J.0609         76.86                24,705,399           1,898,856,960 2                                                         210,000,000
J.0610         77.81                24,706,030           1,922,376,225 2                                                         210,000,000
J.0611         68.00                26,115,318           1,775,841,606 2                                                         210,000,000
J.0612         77.61                24,706,058           1,917,437,192 2                                                         210,000,000
J.0614         97.95                22,062,336           2,161,005,825 2                                                         210,000,000
J.0702       127.10                22,596,697           2,872,040,237 3                                                         100,000,000
J.0703       127.10                22,597,091           2,872,090,320 3                                                         100,000,000
J.0708         76.86                24,441,220           1,878,552,192 2                                                         210,000,000
J.0711         68.00                25,293,693           1,719,971,154 2                                                         210,000,000
J.0714         97.95                21,823,314           2,137,593,645 2                                                         210,000,000
J.1014         97.95                22,220,636           2,176,511,260 2                                                         210,000,000
J.1101       120.57                22,973,080           2,769,864,240 3                                                         100,000,000
J.1102       127.10                23,380,097           2,971,610,301 3                                                         100,000,000
J.1105       128.00                23,677,286           3,030,692,544 3                                                         100,000,000
J.1108         76.86                25,361,147           1,949,257,728 2                                                         210,000,000
J.1109         76.86                25,361,147           1,949,257,728 2                                                         210,000,000
J.1110         77.81                26,208,828           2,039,308,887 2                                                         210,000,000
J.1113       109.50                23,178,079           2,537,999,640 3                                                         100,000,000
J.1114         97.95                22,820,287           2,235,247,080 2                                                         210,000,000
J.1209         76.86                26,068,059           2,003,591,040 2                                                         210,000,000
J.1211         68.00                26,725,787           1,817,353,494 2                                                         210,000,000
J.1213       109.50                23,563,962           2,580,253,830 3                                                         100,000,000
J.1713       109.50                23,071,412           2,526,319,620 3                                                         100,000,000
J.1714         97.95                22,220,636           2,176,511,260 2                                                         210,000,000
J.2101       120.57                22,973,080           2,769,864,240 3                                                         100,000,000
J.2102       127.10                23,380,097           2,971,610,301 3                                                         100,000,000
J.2103       127.10                23,381,076           2,971,734,810 3                                                         100,000,000
J.2104       120.52                23,555,786           2,838,943,272 3                                                         100,000,000
J.2107         77.81                26,896,300           2,092,801,095 2                                                         210,000,000
J.2108         76.86                25,361,147           1,949,257,728 2                                                         210,000,000
J.2109         76.86                25,361,147           1,949,257,728 2                                                         210,000,000
J.2110         77.81                26,208,828           2,039,308,887 2                                                         210,000,000
J.2111         68.00                27,184,684           1,848,558,492 2                                                         210,000,000
J.2112         77.61                25,644,290           1,990,253,320 2                                                         210,000,000
J.2113       109.50                23,178,079           2,537,999,640 3                                                         100,000,000
J.2114         97.95                22,820,287           2,235,247,080 2                                                         210,000,000
J.2302       127.10                22,561,278           2,867,538,399 3                                                         100,000,000
J.2309         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2310         77.81                25,058,150           1,949,774,673 2                                                         210,000,000
J.2312         77.61                25,057,895           1,944,743,240 2                                                         210,000,000
J.2314         97.95                22,022,499           2,157,103,795 2                                                         210,000,000
J.2401       120.57                22,525,329           2,715,878,880 3                                                         100,000,000
J.2402       127.10                22,561,278           2,867,538,399 3                                                         100,000,000
J.2405       128.00                22,609,626           2,894,032,152 3                                                         100,000,000
J.2409         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2413       109.50                22,865,399           2,503,761,150 3                                                         100,000,000
J.2414         97.95                22,022,499           2,157,103,795 2                                                         210,000,000
J.2805       128.00                22,609,626           2,894,032,152 3                                                         100,000,000
J.2806         98.73                27,312,555           2,696,568,600 3                                                         100,000,000
J.2807         77.81                26,392,224           2,053,578,912 2                                                         210,000,000
J.2808         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2809         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2812       128.00                21,495,821           2,751,465,024 3                                                         100,000,000
J.2902       127.10                22,561,278           2,867,538,399 3                                                         100,000,000
J.2903       127.10                22,560,651           2,867,458,770 3                                                         100,000,000
J.2907         77.81                25,645,017           1,995,438,753 2                                                         210,000,000
J.2908         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2909         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2910         77.81                25,058,150           1,949,774,673 2                                                         210,000,000
J.2912       128.00                21,495,821           2,751,465,024 3                                                         100,000,000
J.3001       120.57                21,810,388           2,629,678,480 3                                                         100,000,000
J.3002       127.10                22,177,912           2,818,812,623 3                                                         100,000,000
J.3003       127.10                22,353,463           2,841,125,100 3                                                         100,000,000
J.3004       120.52                22,346,458           2,693,195,076 3                                                         100,000,000
J.3005       128.00                22,401,968           2,867,451,840 3                                                         100,000,000
J.3006         98.73                26,478,904           2,614,262,200 3                                                         100,000,000
J.3007         77.81                25,706,847           2,000,249,790 2                                                         210,000,000
J.3008         76.86                24,852,629           1,910,173,056 2                                                         210,000,000
J.3009         76.86                24,852,629           1,910,173,056 2                                                         210,000,000
J.3010         77.81                24,852,747           1,933,792,245 2                                                         210,000,000
J.3011         98.73                25,519,577           2,519,547,800 3                                                         100,000,000
J.3012       128.00                21,290,259           2,725,153,200 3                                                         100,000,000
J.3101       120.57                21,534,849           2,596,456,720 3                                                         100,000,000
J.3102       127.10                22,173,745           2,818,282,995 3                                                         100,000,000
J.3103       127.10                22,353,463           2,841,125,100 3                                                         100,000,000
J.3104       120.52                22,338,103           2,692,188,180 3                                                         100,000,000
J.3105       128.00                22,401,968           2,867,451,840 3                                                         100,000,000
J.3107         77.81                25,170,284           1,958,499,774 2                                                         210,000,000
J.3108         76.86                24,852,629           1,910,173,056 2                                                         210,000,000
J.3109         76.86                24,852,629           1,910,173,056 2                                                         210,000,000
J.3110         77.81                24,852,747           1,933,792,245 2                                                         210,000,000
J.3111         98.73                25,567,752           2,524,304,200 3                                                         100,000,000
J.3112       128.00                21,290,259           2,725,153,200 3                                                         100,000,000
J.12A02       127.10                22,383,138           2,844,896,802 3                                                         100,000,000
J.12A05       128.00                21,777,943           2,787,576,660 3                                                         100,000,000
J.12B02       127.10                22,383,138           2,844,896,802 3                                                         100,000,000
J.12B03       127.10                22,383,656           2,844,962,670 3                                                         100,000,000
T.0603       127.10                21,217,569           2,696,753,070 3                                                         100,000,000
T.0604       120.52                20,283,917           2,444,617,626 3                                                         100,000,000
T.0612         77.61                24,337,468           1,888,830,856 2                                                         210,000,000
T.0703       127.10                21,217,569           2,696,753,070 3                                                         100,000,000
T.0709         76.86                24,285,637           1,866,594,048 2                                                         210,000,000
T.0710         77.81                24,285,792           1,889,677,482 2                                                         210,000,000
T.0712         77.61                24,337,468           1,888,830,856 2                                                         210,000,000
T.0714         97.95                22,515,219           2,205,365,745 2                                                         210,000,000
T.0803       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.0804       120.52                21,108,933           2,544,048,606 3                                                         100,000,000
T.0805       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.0809         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.0811         68.00                25,950,157           1,764,610,650 2                                                         210,000,000
T.0814         97.95                22,799,320           2,233,193,380 2                                                         210,000,000
T.0902       127.10                22,671,704           2,881,573,541 3                                                         100,000,000
T.0903       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.0904       120.52                21,108,933           2,544,048,606 3                                                         100,000,000
T.0905       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.0909         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.1003       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.1005       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.1011         68.00                25,950,157           1,764,610,650 2                                                         210,000,000
T.1014         97.95                22,923,024           2,245,310,210 2                                                         210,000,000
T.1101       120.57                22,151,681           2,670,828,160 3                                                         100,000,000
T.1102       127.10                22,671,704           2,881,573,541 3                                                         100,000,000
T.1103       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.1105       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.1106         98.73                26,025,423           2,569,490,000 3                                                         100,000,000
T.1107         77.81                25,156,660           1,957,439,715 2                                                         210,000,000
T.1108         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.1109         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.1110         77.81                25,102,165           1,953,199,479 2                                                         210,000,000
T.1112         77.61                25,156,326           1,952,382,432 2                                                         210,000,000
T.1114         97.95                22,923,024           2,245,310,210 2                                                         210,000,000
T.1703       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.1705       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.1706         98.73                26,025,423           2,569,490,000 3                                                         100,000,000
T.1714         97.95                22,923,024           2,245,310,210 2                                                         210,000,000
T.2103       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.2105       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.2106         98.73                26,025,423           2,569,490,000 3                                                         100,000,000
T.2108         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.2109         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.2110         77.81                25,102,165           1,953,199,479 2                                                         210,000,000
T.2112         77.61                25,156,326           1,952,382,432 2                                                         210,000,000
T.2113       109.50                22,973,111           2,515,555,680 3                                                         100,000,000
T.2303       127.10                21,189,458           2,693,180,160 3                                                         100,000,000
T.2304       120.52                20,903,201           2,519,253,792 3                                                         100,000,000
T.2305       128.00                21,188,528           2,712,131,532 3                                                         100,000,000
T.2306         98.73                25,821,199           2,549,327,000 3                                                         100,000,000
T.2308         76.86                24,898,573           1,913,704,320 2                                                         210,000,000
T.2309         76.86                24,898,573           1,913,704,320 2                                                         210,000,000
T.2313       109.50                22,768,144           2,493,111,720 3                                                         100,000,000
T.2314         97.95                22,719,646           2,225,389,320 2                                                         210,000,000
T.2503       127.10                21,189,458           2,693,180,160 3                                                         100,000,000
T.2504       120.52                20,903,201           2,519,253,792 3                                                         100,000,000
T.2505       128.00                21,188,528           2,712,131,532 3                                                         100,000,000
T.2510         77.81                24,897,810           1,937,298,594 2                                                         210,000,000
T.2513       109.50                22,768,144           2,493,111,720 3                                                         100,000,000
T.2514         97.95                22,719,646           2,225,389,320 2                                                         210,000,000
T.2701       120.57                22,149,593           2,670,576,480 3                                                         100,000,000
T.2702       127.10                22,050,818           2,802,658,969 3                                                         100,000,000
T.2703       127.10                21,189,458           2,693,180,160 3                                                         100,000,000
T.2705       128.00                21,188,528           2,712,131,532 3                                                         100,000,000
T.2706         98.73                25,911,267           2,558,219,400 3                                                         100,000,000
T.2707         77.81                24,951,257           1,941,457,287 2                                                         210,000,000
T.2708         76.86                24,898,573           1,913,704,320 2                                                         210,000,000
T.2709         76.86                24,898,573           1,913,704,320 2                                                         210,000,000
T.2710         77.81                24,897,810           1,937,298,594 2                                                         210,000,000
T.2712       128.00                21,403,528           2,739,651,552 3                                                         100,000,000
T.2903       127.10                21,189,458           2,693,180,160 3                                                         100,000,000
T.2904       120.52                20,903,201           2,519,253,792 3                                                         100,000,000
T.2905       128.00                21,188,528           2,712,131,532 3                                                         100,000,000
T.2906         98.73                25,821,199           2,549,327,000 3                                                         100,000,000
T.2907         77.81                24,951,257           1,941,457,287 2                                                         210,000,000
T.2908         76.86                24,898,573           1,913,704,320 2                                                         210,000,000
T.2909         76.86                24,898,573           1,913,704,320 2                                                         210,000,000
T.2910         77.81                24,897,810           1,937,298,594 2                                                         210,000,000
T.2912       128.00                21,403,528           2,739,651,552 3                                                         100,000,000
T.3001       120.57                22,149,593           2,670,576,480 3                                                         100,000,000
T.3002       127.10                21,844,551           2,776,442,383 3                                                         100,000,000
T.3003       127.10                20,989,558           2,667,772,800 3                                                         100,000,000
T.3004       120.52                20,696,425           2,494,333,116 3                                                         100,000,000
T.3005       128.00                20,989,259           2,686,625,172 3                                                         100,000,000
T.3006         98.73                25,616,976           2,529,164,000 3                                                         100,000,000
T.3008         76.86                24,693,913           1,897,974,144 2                                                         210,000,000
T.3009         76.86                24,693,913           1,897,974,144 2                                                         210,000,000
T.3010         77.81                24,694,503           1,921,479,252 2                                                         210,000,000
T.3011         98.73                25,405,421           2,508,277,200 3                                                         100,000,000
T.3012       128.00                21,199,015           2,713,473,972 3                                                         100,000,000
T.3201       120.57                20,892,968           2,519,065,120 3                                                         100,000,000
T.3202       127.10                21,637,241           2,750,093,390 3                                                         100,000,000
T.3203       127.10                20,790,698           2,642,497,770 3                                                         100,000,000
T.12A02       127.10                22,050,818           2,802,658,969 3                                                         100,000,000
T.12A03       127.10                20,790,698           2,642,497,770 3                                                         100,000,000
T.12A05       128.00                20,391,454           2,610,106,092 3                                                         100,000,000
T.12A06         98.73                25,004,305           2,468,675,000 3                                                         100,000,000
T.12A08         76.86                24,596,804           1,890,510,336 2                                                         210,000,000
T.12A14         97.95                22,310,793           2,185,342,170 2                                                         210,000,000
T.12B03       127.10                21,015,587           2,671,081,050 3                                                         100,000,000
T.12B05       128.00                20,391,454           2,610,106,092 3                                                         100,000,000
J.0901       120.57                22,973,080           2,769,864,240 3                                                         100,000,000
J.0902       127.10                23,380,097           2,971,610,301 3                                                         100,000,000
J.0903       127.10                23,381,076           2,971,734,810 3                                                         100,000,000
J.0904       120.52                23,015,870           2,773,872,618 3                                                         100,000,000
J.0905       128.00                23,677,286           3,030,692,544 3                                                         100,000,000
J.0906         98.73                27,987,017           2,763,158,200 3                                                         100,000,000
J.0907         77.81                26,896,300           2,092,801,095 2                                                         210,000,000
J.0908         76.86                25,361,147           1,949,257,728 2                                                         210,000,000
J.0909         76.86                25,361,147           1,949,257,728 2                                                         210,000,000
J.0910         77.81                26,208,828           2,039,308,887 2                                                         210,000,000
J.0911         68.00                27,184,684           1,848,558,492 2                                                         210,000,000
J.0912         77.61                25,644,290           1,990,253,320 2                                                         210,000,000
J.0913       109.50                23,178,079           2,537,999,640 3                                                         100,000,000
J.0914         97.95                22,820,287           2,235,247,080 2                                                         210,000,000
J.2701       120.57                22,516,979           2,714,872,160 3                                                         100,000,000
J.2702       127.10                22,628,992           2,876,144,854 3                                                         100,000,000
J.2703       127.10                22,560,651           2,867,458,770 3                                                         100,000,000
J.2704       120.52                22,538,613           2,716,353,684 3                                                         100,000,000
J.2705       128.00                22,609,626           2,894,032,152 3                                                         100,000,000
J.2706         98.73                27,248,670           2,690,261,200 3                                                         100,000,000
J.2707         77.81                26,392,224           2,053,578,912 2                                                         210,000,000
J.2708         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2709         76.86                25,058,333           1,925,983,488 2                                                         210,000,000
J.2710         77.81                25,058,150           1,949,774,673 2                                                         210,000,000
J.2711         98.73                26,606,675           2,626,877,000 3                                                         100,000,000
J.2712       128.00                21,495,821           2,751,465,024 3                                                         100,000,000
T.1901       120.57                21,727,935           2,619,737,120 3                                                         100,000,000
T.1902       127.10                22,671,704           2,881,573,541 3                                                         100,000,000
T.1903       127.10                21,388,318           2,718,455,190 3                                                         100,000,000
T.1904       120.52                21,108,933           2,544,048,606 3                                                         100,000,000
T.1905       128.00                21,388,845           2,737,772,136 3                                                         100,000,000
T.1906         98.73                26,025,423           2,569,490,000 3                                                         100,000,000
T.1907         77.81                25,156,660           1,957,439,715 2                                                         210,000,000
T.1908         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.1909         76.86                25,102,189           1,929,354,240 2                                                         210,000,000
T.1910         77.81                25,102,165           1,953,199,479 2                                                         210,000,000
T.1911         68.00                25,950,157           1,764,610,650 2                                                         210,000,000
T.1912         77.61                25,156,326           1,952,382,432 2                                                         210,000,000
T.1913       109.50                22,973,111           2,515,555,680 3                                                         100,000,000
T.1914         97.95                22,923,024           2,245,310,210 2                                                         210,000,000
T.3101       120.57                21,106,928           2,544,862,320 3                                                         100,000,000
T.3102       127.10                21,844,551           2,776,442,383 3                                                         100,000,000
T.3103       127.10                20,989,558           2,667,772,800 3                                                         100,000,000
T.3104       120.52                20,696,425           2,494,333,116 3                                                         100,000,000
T.3105       128.00                20,989,259           2,686,625,172 3                                                         100,000,000
T.3106         98.73                25,616,976           2,529,164,000 3                                                         100,000,000
T.3107         77.81                24,746,901           1,925,556,402 2                                                         210,000,000
T.3108         76.86                24,693,913           1,897,974,144 2                                                         210,000,000
T.3109         76.86                24,693,913           1,897,974,144 2                                                         210,000,000
T.3110         77.81                24,694,503           1,921,479,252 2                                                         210,000,000
T.3111         98.73                25,405,421           2,508,277,200 3                                                         100,000,000
T.3112       128.00                21,199,015           2,713,473,972 3                                                         100,000,000

Tin liên quan