Bảng hàng liền kề Hibrand Văn Phú | Thanhchungcu.comSiêu thị dự án Bất Động Sản

Liền kề Hibrand Văn Phú gồm 359 lô và chi ra làm 4 khu nhà ở thấp tầng, bao gồm cả shophouse có chức năng kinh doanh và khu liền kề nhà ở

Ký hiệu N là nhà ở, được bố trí bên trong lòng và đằng sau các lô đất H-TT;

Ký hiệu S và G là nhà ở kết hợp thương mại, kinh doanh hỗn hợp và các chức năng khác, được bố trí mặt trước và 2 bên các lô đất. 

 Lô số   Lô   Loại nhà   Mã Lô   Diện Tích Lô Đất (m2)   Diện tích xây dựng (m2)   Chiều dài(m)   Chiều rộng(m) 
                1  H-TT1   Shop house   G1-A1         100.62                    289.00          12.90            7.80
                2  H-TT1   Shop house    S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
                3  H-TT1   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
                4  H-TT1   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
                5  H-TT1   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
                6  H-TT1   Shop house   S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
                7  H-TT1   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
                8  H-TT1   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
                9  H-TT1   Shop house   S1-B1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              10  H-TT1   Shop house   S1-B2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              11  H-TT1   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              12  H-TT1   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              13  H-TT1   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
              14  H-TT1   Shop house   S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
              15  H-TT1   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              16  H-TT1   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              17  H-TT1   Shop house   S1-B1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              18  H-TT1   Shop house   S1-B2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              19  H-TT1   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              20  H-TT1   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              21  H-TT1   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
              22  H-TT1   Shop house   S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
              23  H-TT1   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              24  H-TT1   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              25  H-TT1   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
              26  H-TT1   Shop house   G1-A2         100.62                    289.00          12.90            7.80
              27  H-TT1   Shop house   G2-A1         108.58                    314.50          13.92            7.80
              28  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              29  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              30  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              31  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              32  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              33  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              34  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              35  H-TT1   Normal house   N1-B1           72.50                    237.60          14.50            5.00
              36  H-TT1   Normal house   N1-B2           72.50                    237.60          14.50            5.00
              37  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              38  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              39  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              40  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              41  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              42  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              43  H-TT1   Normal house   N1-B1           72.50                    237.60          14.50            5.00
              44  H-TT1   Normal house   N1-B2           72.50                    237.60          14.50            5.00
              45  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              46  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              47  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              48  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              49  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              50  H-TT1   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
              51  H-TT1   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
              52  H-TT1   Shop house   G2-A2         108.58                    314.50          13.92            7.80
              53  H-TT1   Shop house   G3-A1         125.97                    317.50          16.15            7.80
              54  H-TT1   Normal house   N2-A1           88.60                    252.00          17.72            5.00
              55  H-TT1   Normal house   N2-A2           88.45                    252.00          17.69            5.00
              56  H-TT1   Normal house   N2-A1           88.35                    252.00          17.67            5.00
              57  H-TT1   Normal house   N2-A2           88.15                    252.00          17.63            5.00
              58  H-TT1   Normal house   N2-A1           88.05                    252.00          17.61            5.00
              59  H-TT1   Normal house   N2-A2           87.90                    252.00          17.58            5.00
              60  H-TT1   Normal house   N2-A1           87.80                    252.00          17.56            5.00
              61  H-TT1   Normal house   N2-B1           87.65                    249.20          17.53            5.00
              62  H-TT1   Normal house   N2-B2           87.45                    249.20          17.49            5.00
              63  H-TT1   Normal house   N2-A1           87.50                    252.00          17.50            5.00
              64  H-TT1   Normal house   N2-A2           87.50                    252.00          17.50            5.00
              65  H-TT1   Normal house   N2-A1           87.50                    252.00          17.50            5.00
              66  H-TT1   Normal house   N2-A2           87.50                    252.00          17.50            5.00
              67  H-TT1   Normal house   N2-A1           87.50                    252.00          17.50            5.00
              68  H-TT1   Normal house   N2-A2           87.50                    252.00          17.50            5.00
              69  H-TT1   Normal house   N2-B1           87.50                    249.20          17.50            5.00
              70  H-TT1   Normal house   N2-B2           87.50                    249.20          17.50            5.00
              71  H-TT1   Normal house   N2-A1           87.50                    252.00          17.50            5.00
              72  H-TT1   Normal house   N2-B1           87.50                    252.00          17.50            5.00
              73  H-TT1   Normal house   N3-B1           87.45                    215.60          17.49            5.00
              74  H-TT1   Normal house   N3-A2           81.70                    218.00          16.34            5.00
              75  H-TT1   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
              76  H-TT1   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
              77  H-TT1   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
              78  H-TT1   Shop house   G4-A1         106.24                    253.50          13.62            7.80
              79  H-TT1   Normal house   N4-A1         154.40                    318.00          19.30            8.00
              80  H-TT1   Normal house   N4-B1           97.35                    290.80          19.47            5.00
              81  H-TT1   Normal house   N4-C1           97.35                    290.80          19.47            5.00
              82  H-TT1   Normal house   N4-D1           97.35                    290.80          19.47            5.00
              83  H-TT1   Normal house   N4-A2           97.35                    318.00          19.47            5.00
              84  H-TT1   Normal house   N4-B2           97.35                    290.80          19.47            5.00
              85  H-TT1   Normal house   N4-C2           97.35                    290.80          19.47            5.00
              86  H-TT1   Normal house   N4-D2         153.44                    290.80          19.18            8.00
              87  H-TT2   Shop house   G5-A1         102.15                    268.00          12.93            7.90
              88  H-TT2   Shop house   S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
              89  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              90  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              91  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              92  H-TT2   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
              93  H-TT2   Shop house    S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
              94  H-TT2   Shop house    S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              95  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              96  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
              97  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
              98  H-TT2   Shop house   S1-C1           97.88                    236.00          14.50            6.75
              99  H-TT2   Shop house   S1-C2           97.88                    236.00          14.50            6.75
            100  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            101  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            102  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            103  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            104  H-TT2   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
            105  H-TT2   Shop house   S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
            106  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            107  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            108  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            109  H-TT2   Shop house    S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            110  H-TT2   Shop house   S1-C1           97.88                    236.00          14.50            6.75
            111  H-TT2   Shop house   S1-C2           97.88                    236.00          14.50            6.75
            112  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            113  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            114  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            115  H-TT2   Shop house   S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            116  H-TT2   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
            117  H-TT2   Shop house   S2-A2           72.50                    300.00          14.50            5.00
            118  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            119  H-TT2   Shop house    S1-A2           72.50                    236.00          14.50            5.00
            120  H-TT2   Shop house   S1-A1           72.50                    236.00          14.50            5.00
            121  H-TT2   Shop house   S2-A1           72.50                    300.00          14.50            5.00
            122  H-TT2   Shop house   G5-A2         102.23                    268.00          12.94            7.90
            123  H-TT2   Shop house   G6-A1         110.13                    299.50          13.94            7.90
            124  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            125  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            126  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            127  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            128  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            129  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            130  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            131  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            132  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            133  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            134  H-TT2   Normal house   N1-C1           97.88                    237.20          14.50            6.75
            135  H-TT2   Normal house   N1-C2           97.88                    237.20          14.50            6.75
            136  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            137  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            138  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            139  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            140  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            141  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            142  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            143  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            144  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            145  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            146  H-TT2   Normal house   N1-C1           97.88                    237.20          14.50            6.75
            147  H-TT2   Normal house   N1-C2           97.88                    237.20          14.50            6.75
            148  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            149  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            150  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            151  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            152  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            153  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            154  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            155  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            156  H-TT2   Normal house   N1-A1           72.50                    240.00          14.50            5.00
            157  H-TT2   Normal house   N1-A2           72.50                    240.00          14.50            5.00
            158  H-TT2   Shop house   G6-A2         110.21                    299.50          13.95            7.90
            159  H-TT2   Shop house   G7-A1         107.91                    246.50          13.66            7.90
            160  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            161  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            162  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            163  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            164  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            165  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            166  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            167  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            168  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            169  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            170  H-TT2   Normal house   N3-C1         106.65                    215.60          15.80            6.75
            171  H-TT2   Normal house   N3-C2         106.65                    215.60          15.80            6.75
            172  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            173  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            174  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            175  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            176  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            177  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            178  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            179  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            180  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            181  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            182  H-TT2   Normal house   N3-C1         106.65                    215.60          15.80            6.75
            183  H-TT2   Normal house   N3-C2         106.65                    215.60                15.80            6.75
            184  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            185  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            186  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            187  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            188  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            189  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            190  H-TT2   Normal house   N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            191  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            192  H-TT2   Normal house    N3-A1           79.00                    218.00          15.80            5.00
            193  H-TT2   Normal house   N3-A2           79.00                    218.00          15.80            5.00
            194  H-TT2   Shop house   G8-A1         120.48                    271.50          15.25            7.90
            195  H-TT2   Normal house   N5-A1         150.87                    308.00          16.05            9.40
            196  H-TT2   Normal house   N5-B1           84.65                    240.00          16.93            5.00
            197  H-TT2   Normal house   N5-C1           84.65                    240.00          16.93            5.00
            198  H-TT2   Normal house   N5-D1           84.65                    240.00          16.93            5.00
            199  H-TT2   Normal house   N5-E1           84.65                    240.00          16.93            5.00
            200  H-TT2   Normal house   N5-F1           84.65                    240.00          16.93            5.00
            201  H-TT2   Normal house   N5-E2           84.65                    240.00          16.93            5.00
            202  H-TT2   Normal house   N5-B2           84.65                    240.00          16.93            5.00
            203  H-TT2   Normal house   N5-C2           84.65                    240.00          16.93            5.00
            204  H-TT2   Normal house   N5-D2           84.65                    240.00          16.93            5.00
            205  H-TT2   Normal house   N5-A2         157.45                    308.00          16.05            9.81
            206  H-TT3   Shop house   G9-A1         140.91                    368.00          14.99            9.40
            207  H-TT3   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            208  H-TT3   Shop house   S1-A2           84.00                    236.00          16.80            5.00
            209  H-TT3   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            210  H-TT3   Shop house    S1-A2           84.00                    236.00          16.80            5.00
            211  H-TT3   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            212  H-TT3   Shop house   S1-A2           84.00                    236.00          16.80            5.00
            213  H-TT3   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            214  H-TT3   Shop house   G10-A1         128.60                    329.50          15.31            8.40
            215  H-TT3   Shop house    S3-C1           85.80                    333.50          14.30            6.00
            216  H-TT3   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            217  H-TT3   Shop house   S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            218  H-TT3   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            219  H-TT3   Shop house    S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            220  H-TT3   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            221  H-TT3   Shop house   S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            222  H-TT3   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            223  H-TT3   Shop house   S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            224  H-TT3   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            225  H-TT3   Shop house   S3-B1           85.32                    283.20          15.80            5.40
            226  H-TT3   Normal house   N6-C1           76.50                    254.80          12.75            6.00
            227  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            228  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            229  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            230  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            231  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            232  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            233  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            234  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            235  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            236  H-TT3   Normal house   N6-B1           72.90                    244.80          13.50            5.40
            237  H-TT3   Normal house   N6-C2           76.50                    254.80          12.75            6.00
            238  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            239  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            240  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            241  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            242  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            243  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            244  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            245  H-TT3   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            246  H-TT3   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            247  H-TT3   Normal house   N6-B3           72.90                    244.80          13.50            5.40
            248  H-TT4   Shop house   G9-A2         139.45                    368.20          14.93            9.34
            249  H-TT4   Shop house   S1-A1           83.80                    236.00          16.76            5.00
            250  H-TT4   Shop house   S1-A2           83.80                    236.00          16.76            5.00
            251  H-TT4   Shop house   S1-A1           83.80                    236.00          16.76            5.00
            252  H-TT4   Shop house   S1-A2           83.80                    236.00          16.76            5.00
            253  H-TT4   Shop house   S1-A1           83.80                    236.00          16.76            5.00
            254  H-TT4   Shop house   S1-A2           83.80                    236.00          16.76            5.00
            255  H-TT4   Shop house   S1-A1           83.80                    236.00          16.76            5.00
            256  H-TT4   Shop house   G10-A2         128.27                    329.50          15.27            8.40
            257  H-TT4   Shop house   S3-B2           85.32                    283.20          15.80            5.40
            258  H-TT4   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            259  H-TT4   Shop house   S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            260  H-TT4   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            261  H-TT4   Shop house   S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            262  H-TT4   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            263  H-TT4   Shop house   S3-A2           85.32                    286.00          15.80            5.40
            264  H-TT4   Shop house   S3-A1           85.32                    286.00          15.80            5.40
            265  H-TT4   Shop house   S3-D1           91.84                    359.00          14.35            6.40
            266  H-TT4   Normal house   N6-B2           72.90                    244.80          13.50            5.40
            267  H-TT4   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            268  H-TT4   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            269  H-TT4   Normal house    N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            270  H-TT4   Normal house    N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            271  H-TT4   Normal house    N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            272  H-TT4   Normal house    N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            273  H-TT4   Normal house    N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            274  H-TT4   Normal house    N6-D1           72.90                    273.20          13.50            5.40
            275  H-TT4   Normal house    N6-B4           72.90                    244.80          13.50            5.40
            276  H-TT4   Normal house    N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            277  H-TT4   Normal house    N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            278  H-TT4   Normal house    N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            279  H-TT4   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            280  H-TT4   Normal house    N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            281  H-TT4   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            282  H-TT4   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            283  H-TT4   Normal house   N6-D2           81.92                    273.20          12.80            6.40
            284  H-TT5   Shop house   G10-A3         128.60                    329.50          15.31            8.40
            285  H-TT5   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            286  H-TT5   Shop house   S1-A2           84.00                    236.00          16.80            5.00
            287  H-TT5   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            288  H-TT5   Shop house   S1-A2           84.00                    236.00          16.80            5.00
            289  H-TT5   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            290  H-TT5   Shop house   S1-A2           84.00                    236.00          16.80            5.00
            291  H-TT5   Shop house   S1-A1           84.00                    236.00          16.80            5.00
            292  H-TT5   Shop house   G11-A1         120.69                    290.00          15.22            7.93
            293  H-TT5   Normal house   N6-C1           76.50                    254.80          12.75            6.00
            294  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            295  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            296  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            297  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            298  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            299  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            300  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            301  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            302  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            303  H-TT5   Normal house   N6-B1           76.50                    244.80          12.75            6.00
            304  H-TT5   Normal house   N6-B2           72.90                    244.80          13.50            5.40
            305  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            306  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            307  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            308  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            309  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            310  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            311  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            312  H-TT5   Normal house   N6-D1           81.92                    273.20          12.80            6.40
            313  H-TT5   Normal house   N6-C2           72.90                    254.80          13.50            5.40
            314  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            315  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            316  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            317  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            318  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            319  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            320  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            321  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            322  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            323  H-TT5   Normal house   N6-B3           72.90                    244.80          13.50            5.40
            324  H-TT5   Normal house   N6-B4           72.90                    244.80          13.50            5.40
            325  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            326  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            327  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            328  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            329  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            330  H-TT5   Normal house   N6-A2           72.90                    247.20          13.50            5.40
            331  H-TT5   Normal house   N6-A1           72.90                    247.20          13.50            5.40
            332  H-TT5   Normal house   N6-D2           81.95                    273.20          13.50            6.07
            333  H-TT5   Shop house   S1-B1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            334  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            335  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            336  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            337  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            338  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            339  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            340  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            341  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            342  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            343  H-TT5   Shop house   G12-A1         127.21                    409.25          13.39            9.50
            344  H-TT5   Shop house   G12-A2         127.21                    409.25          13.39            9.50
            345  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            346  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            347  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            348  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            349  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            350  H-TT5   Shop house   S1-A2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            351  H-TT5   Shop house   S1-A1           71.65                    236.00          14.33            5.00
            352  H-TT5   Shop house   S1-B2           71.65                    236.00          14.33            5.00
            353  H-TT5   Shop house   G10-A4         128.27                    329.50          15.27            8.40
            354  H-TT5   Shop house   S1-A1           83.80                    236.00          16.76            5.00
            355  H-TT5   Shop house   S1-A2           83.80                    236.00          16.76            5.00
            356  H-TT5   Shop house   S1-A1           83.80                    236.00          16.76            5.00
            357  H-TT5   Shop house   S4-A1           83.80                    234.96          16.76            5.00
            358  H-TT5   Shop house   S5-A1           81.85                    223.40          16.37            5.00
            359  H-TT5   Clock Tower   G13-A1         176.59                    582.74          16.77          10.53

Tin liên quan